Cách ch?n mua tai nghe nào t?t nh?t và ch?t l??ng hi?n nay

Th?i gian tr??c ??y thì các thi?t b? nghe nh?c r?t c?ng k?nh, n?ng n? và hoàn toàn kh?ng th? b? vào túi qu?n ho?c túi xách. Th? nh?ng k? t? khi iPod ra ??i vào n?m 2001 thì Apple ?? g?n nh? thay ??i cách mà chúng ta nghe nh?c vì ng??i dùng có […]

Cách tinh ch?nh ngu?n ?i?n trên Laptop Windows 10

Power Option là tùy ch?n có s?n trên laptop Windows 10, t?i ??y b?n có th? l?a ch?n 1 trong 3 ch? ?? s? d?ng ngu?n ?i?n giúp máy tính ho?t ??ng ??t hi?u su?t t?i ?u nh?t, và ti?t ki?m pin nh?t. Ngoài ra, b?n có th? thi?t l?p ch? ?? n?ng l??ng cho […]